اعلام حمایت کنفدراسیون صنعت ایران از اولین کنفرانس تخصصی تبلیغات دیجیتالی

کنفدراسیون صنعت ایران، حمایت رسمی خود را اولین کنفرانس تخصصی تبلیغات دیجیتالی اعلام کرد.

نظر به اهمیت دانش کاربردی تبلیغات دیجیتالی و آشناسازی مدیران شرکتها با نحوه برنامه ریزی و اجرای کمپین های تبلیغاتی دیجیتالی هدفمند، کنفدراسیون  صنعت ایران حمایت رسمی خود را در پیشبرد هرچه بهتر این کنفراس اعلام نمود.