اعلام حمایت معنوی انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی از برگزاری کنفرانس

.انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی حمایت معنوی خود را از برگزاری اولین کنفرانس تبلیغات دیجیتالی اعلام نمود